GRATIS VERZENDING IN INEDERLAND, BELGIË EN DUITSLAND BIJ BESTELLINGEN VANAF €60.00

V E R K O O P –    &    L E V E R I N G S V O O R W A A R D E N

Van:  Nio gevestigd aan de Schieweg 33A, 3038 AD  te Rotterdam The Netherlands,
hierna te noemen Nio.

Nio is een handelsnaam van Het Huis vol Ideeën BV, KvK no 77439678

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
De afnemer: de koper/opdrachtgever of een andere ondernemer die met Nio een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte zaken en/of de overeengekomen zaken aan de afnemer.

Artikel 2 Intellectueel eigendom
1. Nio behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, het intellectueel eigendom voor op onder andere al dan niet bij offerte verstrekte producten. Zij dienen op eerste verzoek van Nio onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
2. Het is afnemer niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op/in de door Nio geleverde of ter beschikking staande prestaties te verwijderen of te wijzigen.
3. Het is afnemer verboden materiaal van Nio waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van Nio.
4. Het merk Nio is geregistreerd.

Artikel 3 De offerte
1. Alle offertes zijn gedurende 30 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt.
Nio is voorts slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële afnemer schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
2. In de offerte zal uitdrukkelijk een volledige omschrijving van de te leveren producten worden opgenomen, de totale (koop)prijs alsook de levertijd en de betalingscondities.
3. Bij een samengestelde prijsopgave c.q. orderbevestiging bestaat geen verplichting voor Nio tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding c.q. bevestigde begrepen producten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
4. De door Nio (in een offerte) opgegeven prijzen zijn in euro´s en exclusief BTW, op basis van de door Nio gehanteerde minimum en maximum hoeveelheden, exclusief transportkosten en vanaf Nio.
Tenzij anders vermeld zijn de in de offerte gehanteerde prijzen gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakking-, afleveringsheffingen en andere heffingen van overheidswege.
5. Indien de afnemer het aanbod niet accepteert, is Nio gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen, mits hij de afnemer direct vóór of bij het vragen van de offerte schriftelijk of elektronisch heeft gewezen op het bestaan van deze kosten en de hoogte hiervan.

Artikel 4 De overeenkomst
De aanbetaling.
1. Nio is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst met een afnemer een aanbetaling te vragen.
Prijswijziging.
2. Indien na het sluiten van een overeenkomst met een consument maar voor de op- of aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
3. Prijswijzigingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden worden doorberekend aan de consument. De consument heeft alsdan de mogelijkheid zich akkoord te verklaren met de gewijzigde prijs of de overeenkomst te annuleren. Dit is slechts anders indien bij het sluiten van de overeenkomst door Nio wordt gesteld dat de levertijd langer is dan drie maanden.
4. Prijsverhogingen worden aan zakelijke afnemers doorberekend.
5. Het onder 3 gestelde in dit artikel is niet van toepassing op prijswijzigingen in het kader vanopruimingen, showroom-modellen, kortingen, acties, aanbiedingen en dergelijke.
Eigendomsvoorbehoud.
6. Alle door Nio geleverde producten blijven eigendom van Nio totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden door de koper. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de zaken aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimte waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en gemaakte kosten die terecht zijn
gevorderd volledig zijn betaald. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
7. De door Nio geleverde producten, die krachtens lid 6 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
8. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Nio dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Nio haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Nio zich dan zullen bevinden en haar producten aldaar mee te nemen.
9. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Nio direct daarvan op de hoogte te stellen.
Zekerheidsstelling bij zakelijke afnemers.
10. Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is Nio gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen. Schadevergoeding bij zakelijke afnemers.
11. Nio is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke afnemer nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke.

Artikel 5 Levering.
1. Omdat veel Nio producten en/of diensten uniek zijn kunnen de door haar geleverde producten een afwijking hebben in maatvoering en kleurstelling. Afwijkingen in de geleverde producten geven afnemer geen recht de gekochte producten niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van de geleverde producten en/of diensten
2. De door Nio opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn indicatief. Overschrijding ervan geeft de potentiële afnemer geen aanspraak op enige schade vergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
3. De afnemer is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden geleverd.
4. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de productie of de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor risico van de koper. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
5. Bij niet tijdige levering dient de afnemer Nio derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Nio een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
6. De door Nio opgegeven levertijd vangt aan nadat een voorschot van 50% van het aankoopbedrag is betaald en alle benodigde gegevens in haar bezit zijn. Voor afnemers buiten Nederland geldt; 100% van het aankoopbedrag.
7. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf de studio van Nio.

Artikel 6 Betaling.
1. De betaling dient in 2 delen te geschieden. 50% van factuurbedrag bij orderbevestiging en 50 % bij levering. De betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na de factuurdatum op een door Nio aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen
door Nio en koper.
Dit geldt echter niet voor betalingen via de webshop.
2. Pas na ontvangen van de aanbetaling zal Nio de werkzaamheden starten.
3. De betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
4. Alle zendingen worden verstuurd na volledige betaling vooraf.
5. Nio accepteert geen cheques of creditcards of pinbetalingen.
Kosten van een bankbetaling zijn voor rekening van de koper.
Dit geldt echter niet voor betalingen via de webshop.
6. Nio is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 3% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurbedrag.

Artikel 7 Ontbinding van overeenkomst.
1. Een overeenkomst tussen Nio en een afnemer  kan onmiddellijk ontbonden worden indien na het sluiten van de overeenkomst aan Nio omstandigheden ter kennis komen die Nio goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen kan of zal voldoen;
Nio is bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.
2. Nio is eveneens bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Nio zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van Nio kan worden gevergd.
3. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd aan Nio van 35% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van partijen had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin is 50% indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering, of een deel ervan indien het een deellevering betreft, kan plaatsvinden.

Artikel 8 Garantie.
1. De door Nio geleverde producten moeten die eigenschappen bezitten die de afnemer op
grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens voor bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien.
2. De garantie geldt niet voor oneffenheden in de basis van Nio of een normale gebruiksslijtage.
3. Indien het product een ontwerp-, materiaal- of procesfout vertoont heeft de koper recht op herstel van het product. Nio kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is
4. De garantie geldt niet indien de schade het gevolg is van niet met de bestemming
corresponderend gebruik dan wel onjuiste behandeling of het niet goed opvolgen van instructies. De afnemer dient zich als een goed afnemer te gedragen  waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaken goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.
5. Koper kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen, zoals in dit artikel genoemd ontlenen, voordat algehele betaling, conform de factuur van Nio, van de geleverde producten heeft plaats gevonden.

Artikel 9 Gebreken, klachtentermijn
1. De koper dient de gekochte producten bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten;
Of de juiste producten zijn geleverd;
Of de afgeleverde producten wat betreft kwantiteit (aantallen) overeenstemmen met de overeenkomst;
Of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken voor de betreffende Nio levering, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 2 dagen na aflevering schriftelijk aan Nio te melden.
3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen één week na aflevering schriftelijk te melden aan Nio.
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
5. Producten kunnen slechts na voorafgaande toestemming aan Nio worden geretourneerd.

Artikel 10 Aansprakelijkheid.
1. Nio is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Nio of haar ondergeschikten.
2. Nio is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van een Nio.

Artikel 11 Overmacht.
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan dat alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Nio geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Nio niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in de samenwerkende bedrijven van Nio daaronder begrepen.
2. Tijdens de overmacht situatie worden leverings- en andere verplichtingen van Nio  opgeschort. Indien de periode waarin Nio als gevolg van de overmacht haar verplichtingen niet kan nakomen langer dan 3 maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Nio bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren.

Artikel 13 Nederlands recht
1. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
2. Uitsluitend de rechtbank te Rotterdam is bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst.

Rotterdam, mei 2023.

 

Winkelwagen

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Verder winkelen
STAY TUNED AND GET 10% OFF YOUR FIRST ORDER
Stay tuned and get 10% off your first purchase. We'll keep you in the loop with our latest news, recipes, product information and special events.
    Subscribe